Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

Η υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ.5833/215/9-2-2017 εγκύκλιος για τους τεχνικούς
ασφαλείας και ιατρούς εργασίας αφορά τους επαγγελματίες αυτούς και την τυχόν
υποχρέωσή τους προς υποβολή έκθεσης δραστηριότητας στα αρμόδια όργανα και
όχι τις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραπάνω ενδεχομένως παρέχουν υπηρεσίες.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                            

                                                                                  Μεταμόρφωση, 27 Μαρτίου 2017

           

            Με την Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026/14.09.2016 (ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017), ορίζονται τα περί της οργάνωσης και λειτουργίας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012.

            Στο ΗΜΑ καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το είδος και την ποσότητα των παραγομένων και διακινούμενων αποβλήτων καθώς και την εφαρμοζόμενη μέθοδο διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων.

            Στο ΗΜΑ εγγράφεται υποχρεωτικά κάθε οργανισμός (περιλαμβανομένων των Δήμων για τα δημοτικά απόβλητα) ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011 καθώς και κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα. Στο Μητρώο υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το τρέχον έτος είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31.03.2017.

            Οι δραστηριότητες κοπής-αποθήκευσης σε στεγασμένο χώρο στερεών καυσίμων υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011 και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21/2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 173829/2014 (ΦΕΚ Β’2036/2014), κατατάσσονται στην κατηγορία «Ομάδα 9η - α/α 202: “Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών καυσίμων”»  και, επομένως, εμπίπτουν στην υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ.

            Το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. προβλέπει της επιβολή στους παραβάτες των διατάξεων για το ΗΜΑ των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, περαιτέρω δε η ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα και παρακολούθηση των αποβλήτων μέσω του ΗΜΑ ενεργεί προληπτικά, αποτρέποντας την παράνομη παραγωγή και διακίνηση αποβλήτων, η οποία τιμωρείται, σύμφωνα με τον ν. 4042/2012 με τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986.

            Κατά συνέπεια, η εγγραφή στο ΗΜΑ πρέπει να έπεται της έκδοσης περιβαλλοντικής άδειας του ν. 4014/2011 από τη  Δ/νση Περιβάλλοντος της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής στο ΗΜΑ θα καταδείξει ενώπιον των αρμοδίων αρχών την απουσία προηγούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ομοίως, η παράλειψη εγγραφής στο ΗΜΑ, εφ’ όσον διαγνωσθεί από τις αρμόδιες αρχές, θα οδηγήσει κατ’ ανάγκη και στην κατάδειξη της απουσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.       

            Εν όψει  των ανωτέρω, συνιστάται στους επαγγελματίες του κλάδου της επεξεργασίας, αποθήκευσης και πώλησης στερεών καυσίμων να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ένταξης στο ΗΜΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή σε βάρος τους των αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 28 και 30 του ν. 1650/1986.

                                                                                    Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

                                                                                    Νομικός σύμβουλος Σ.Ε.Σ.Κ.Α.

Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                            

                                                                                 Μεταμόρφωση, 28 Φεβρουαρίου 2017

Στο πλαίσιο πρόληψης και καταστολής των φαινομένων λαθροϋλοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθετήθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.10.2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (ΕΕL 295 της 12-11-2010). Ακολούθως, με την Κ.Υ.Α. 134627/5835/2015 (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015) προσδιορίστηκαν και εξειδικεύτηκαν οι όροι εφαρμογής του Κανονισμού στη χώρα μας.

Το άρθρο 13 παρ. 2 της Κ.Υ.Α προβλέπει την τήρηση βιβλίου απογραφής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη μορφή που προβλέπεται από την Εγκύκλιο Υ.Π.ΕΝ. 148587/6214/01-12-2016. Το βιβλίο τηρείται από κάθε έμπορο, ενώ εκτυπώνεται και θεωρείται προ της χρήσης του από την αρμόδια περιφερειακή αρχή κανονισμού ξυλείας (για τον νομό Αττικής οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής).

Το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. προβλέπει την εγγραφή στα οικεία Περιφερειακά Μητρώα όλων των εμπόρων ξυλείας. Στην αίτηση εγγραφής αναγράφονται η εμπορική ονομασία και η νομική μορφή του υπόχρεου, η ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του, τα στοιχεία επικοινωνίας του, ενώ συνυποβάλλεται αντίγραφο άδειας άσκησης εμπορικής - εισαγωγικής δραστηριότητας ή αντίστοιχου δημοσίου εγγράφου (π.χ. πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο). Σε περίπτωση μη εγγραφής ή εκπρόθεσμης εγγραφής στο οικείο Μητρώο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 4 της Κ.Υ.Α.).

Εξ άλλου, η διάθεση στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, δηλαδή ξυλείας που υλοτομήθηκε κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας της χώρας υλοτόμη­σης (άδεια, δικαιώματα, τέλη και δασμοί υλοτόμησης, εκτελωνισμός) επισύρει τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 268, 287 παρ. 22, 288Α και 271 του ν.δ. 86/1969 (άρθρο 2 του Κανονισμού, άρθρο 9 παρ. 2 της Κ.Υ.Α.).

Συγκεκριμένα οι ποινές αυτές περιλαμβάνουν κυρίως:

- ποινές φυλάκισης για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά τα άρθρα 381-382 Π.Κ. για ζημία στο δάσος υπερβαίνουσα 300 ευρώ και ποινή κάθειρξης για ζημία υπερβαίνουσα 10.000 ευρώ (παράνομη υλοτομία). Σε περίπτωση ζημίας έως 300 ευρώ, η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο ή κράτηση.

- ποινή φυλάκισης έως 1 έτος (διακίνηση άνευ αδείας)

- διοικητικό πρόστιμο 1.500 – 30.000 ευρώ (παράνομη διακίνηση ειδών αυτοφυούς χλωρίδας)

- κατάσχεση και δήμευση παράνομων δασικών προϊόντων.

Περαιτέρω, οι έμποροι πρέπει να υιοθετούν «σύστημα δέουσας επιμέλειας», δηλαδή να εφαρμόζουν μέτρα και διαδικασίες που εξασφαλίσουν επαρκείς πληροφορίες προεχόντως για τον προσδιορισμό της αλυσίδας προμήθειας του προϊόντος, την ταυτοποίησή του, τον τόπο και χρόνο υλοτόμησης και την άδεια υλοτομίας, κατά τα λεπτομερώς περιγραφόμενα στα άρθρα 4 παρ. 2 και παρ. 3, 5 και 6 του Κανονισμού, άλλως υπόκεινται σε πρόστιμο ύψους 5.000 – 50.000 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 3 της Κ.Υ.Α.).

Σε περίπτωση υποτροπής εντός 5ετίας, τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται, ενώ σε κατ’ εξακολούθηση παράβαση εντός 5ετίας, τριπλασιάζονται.

Εν όψει των ανωτέρω, συνιστάται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι εξαιρετικά επιμελείς ως προς την τήρηση των παραπάνω κανόνων, εξασφαλίζοντας πρωτίστως την αποδεικνυόμενη με έγγραφα (άδειες, εκτελωνισμοί, ιδιωτικά συμφωνητικά, παραστατικά κλπ.) νόμιμη και διαφανή διαδικασία υλοτόμησης και διανομής της ξυλείας, από τον τόπο υλοτόμησης μέχρι και τον τόπο τελικής πώλησης στον καταναλωτή, προς κατοχύρωση των συμφερόντων τω επιχειρήσεών τους, αλλά και με σκοπό της εξασφάλισης ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπορίας νομίμως υλοτομηθείσας και διακινουμένης ξυλείας.  

                                                                                   

                                                                                    Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

                                                                                    Νομικός σύμβουλος Σ.Ε.Σ.Κ.Α.

Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010*, που αναφέρεται: στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ αριθµ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015) «Καθορισµός αρµόδιων αρχών, µέτρων και διαδικασιών για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 “για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά” και των σχετικών µε αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισµών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρµογή τους». Και σύµφωνα µε την: αριθµ. 148587/6214/01-12-2016 εγκύκλιο (Α∆Α: 6ΞΞΚ4653Π8-ΚΞ3) του Υ.Π.ΕΝ. (Κεντρική Αρµόδια Αρχή Καν. Ξυλείας)